• ناشر : يوسف پورعباس از ايران
  • ويرايش : FDE 5: به روز رسانی بزرگ
  • تاريخ انتشار : 17 آذر 1391
  • پشتیبانی کامل از هسته alfs DX v9a
  • پشتیبانی کامل از هسته اصلي براي netــــــ
  • پشتیبانی iptabels
  • وای فای، جی پی اس، شبکه، درايور
  • به روز رسانی busy box